Ris och ros med både bakläxa och godkänt

En 25 maj skrev jag om de fördjupade granskningar vi initierat för att få en tydligare bild av vad som fungerar bra och mindre bra inom vår specialistpsykiatri. Då hade precis rapporterna för vår egen landstingsdrivna psykiatri (SLSO) och Prima blivit klara. Nu är också rapporterna för Capio och Praktikertjänst klara vilket innebär att alla de större aktörerna inom vuxenpsykiatrin blivit granskade på samma underlag, för samma tidsperiod och utifrån samma frågeställningar. Det ger både oss och vårdgivarna en bättre utgångspunkt för fortsatt kvalitetsutveckling.

Känslan av att det här var en välbehövlig djupdykning i kvaliteten är lika stark som i våras och jag är oerhört glad över att beslutat oss för att djupdyka i kvalitén som komplement till de uppföljningar vi regelbundet gör. Som jag skrev då har vi tidigare valt att göra såna här fördjupade granskningar först när någon verksamhet haft problem. Risken med det är att granskningen då blir lite mer av en smäll på fingrarna istället för ett lärande och det tror jag att det är bra om vi kan komma ifrån för att istället fokuserar på att vad som funkar och vad vi behöver lära oss och fokusera på för att bli ännu bättre. Och en viktig lärdom vi kan dra utifrån granskningarna är att vårdgivare har samma styrkor och utvecklingsområden på det stora hela även om vissa har lite mer arbete att göra på vissa områden jämfört med andra.

Det som gäller generellt och som är riktigt obra är att:

samtliga vårdgivare använder vissa registreringskoder på ett felaktigt sätt: de felaktiga registreringarna och dubbelregistreringarna handlar om utbildning och är ett problem som är lätt åtgärdat för vårdgivaren och som varken de eller vi uppmärksammat utan granskningen. Sedan kommer också vi se över registreringsdjungeln så att det blir lättare att göra rätt. Det handlar både om att vi måste säkra att rätt ersättningar går ut så att vårdens resurser används på ett klokt sätt men också göra allt vi kan för att underlätta vårdgivarnas vardag för det är patienter de ska ägna sig åt – inte administration.

samtliga vårdgivare måste bli bättre och journalföra samtliga åtgärder man gör och kontakter man har med patienterna. Också Capio och Praktikertjänst har ett utvecklingsarbete framför sig här då det saknas journalanteckningar för 3 respektive 8 procent av det man registrerat att man gjort (för SLSOs del låg siffran på 10% och för Primas på 3%). Det här är det område som jag ser som absolut mest allvarligt och här räknar jag med att vårdgivarna lägger manken till för att se till vi vid uppföljningen om ett halvår ser helt andra resultat. Det här handlar om patientsäkerhet i förlängningen och det får vi aldrig slarva med.

samtliga vårdgivare behöver bli bättre på att göra strukturerade vårdplaneringar och göra fördjupade läkemedelsgenomgångar. Också här är jag riktigt besviken på utfallet eftersom vårdplaneringarna och läkemedelsgenomgångarna handlar att säkra att vården blir bra för patienterna och att skapa förutsättningar för patienterna att vara delaktiga i sin vård. Ska man ändå se något positivt så är det att alla vårdgivare använder sig av de vårdplaneringar som de väl gör, både för att följa upp och förändra vården vid behov.

Det som är generellt och bra är att:

samtliga vårdgivare är bra på att utvärdera behandlingarna även om de inte alltid använt sig av alla tillämpliga skattningsinstrument.

samtliga vårdgivares erbjuder en bra vård så till vida att nästan alla behandlingsserier är utförda på ett sätt som stämmer överens med riktlinjer, behandlingsprogram och praxis. Det här resultatet är i  mina ögon högvinsten med granskningen för pengar kan vi begära tillbaka – om patienterna skulle få sämre förutsättningar att bli bättre så hade det varit klart mer allvarligt.

samtliga vårdgivare använder sig också av läkemedelsbehandling på ett klokt sätt.

samtliga vårdgivare har också i huvudsak behandlat patienter som behöver specialistpsykiatri. Det är också bra eftersom det visar att vi använder rätt resurser till rätt patienter.

Precis som vår landstingsdrivna vård och Prima så kommer Capio och Praktikertjänst få betala tillbaka en hel del pengar. För dem, precis som inom vår landstingsdrivna vård och vid Prima handlar det framförallt om registreringar som är felaktigt registrerade eller inte kunnat styrkas. För Capios del påtalar granskarna att det inte finns tillräckligt många psykologer vilket inte minst påverkar förmågan att utföra neuropsykiatriska utredningar. Dessa har inte bedömts hålla en tillräcklig hög kvalitet tillräckligt ofta och patienterna har inte heller bedömts vara i behov av att utredas inom specialistpsykiatrin. Jag är övertygad om att Capio funderar över detta eftersom jag vet att också de vill att vi ska använda pengarna klokt och att rätt utredning till rätt patient gör det lättare att komma in med att rätt behandlingsinsats kan göras när utredningen väl är klar.

För Praktikertjänsts del påtalar granskarna att de generellt sett håller en mycket hög kvalitet på journalerna men att bristerna i hur enskilda individer dokumenterar slår igenom och att behovet av kompetensutveckling på det här området verkligen behövts. Också vikten av att göra och dokumentera strukturerade suicidriskbedömningar lyfts fram liksom behovet av gedigna basutredningar.

Både Capio och Praktikertjänst får också en viss bassning för att de bedömts träffa patienter lite för många gånger. Jag tänker från mitt håll att det hade varit klart värre om de träffat patienterna för få gånger och att det är högst rimligt att professionerna får avgöra vad som är lämpligt.

Granskarna påtalar också problemen med vår ekonomiska styrmodell utifrån att den kan antas premiera vårdgivarna för att utföra olika vårdinsatser som anses vara extra viktiga. Här finns en risk för att vårdgivarna gör de sakerna istället för annat som leder till bättre bedömning och behandling. Även om granskningen inte svarar på om så varit fallet så har jag förståelse för kritiken. Jag ser däremot inte någon lösning i nuläget eftersom samtliga befintliga system har sina brister. Min dröm är att vi inom inte allt för avlägsen framtid får fram system som gör att vi kan följa och ersätta vården på ett sånt sätt som utgår ifrån att patienterna ska bli bättre eller bra av sin behandling eller att de får den vård de behöver för att vara så stabila och må så bra som möjligt vid kroniska tillstånd. Det är ju trots allt det som vi alla vill uppnå oavsett om vi är patienter, vårdgivare, politiker eller tjänstemän vill uppnå. Jag ser en viss ljusglimt i horisonten på det området men inte mer än så och därför får vi fortsätta jobba för att fram till dess fokusera på att ändra om i de system som finns så att vi tillsammans skapar en så bra vård som möjligt på ett så smidigt sätt som möjligt för både patienter och vårdgivare.  Och så klart, i avvaktan på det väntar vi in granskningsresultaten för BUP och uppföljningarna av de granskningar som gjorts.

Jag utgår från att oppositionen kommer skrika om att avtalen med Praktikertjänst och Capio borde sägas upp utifrån resultaten. Om det är så föreslår jag att ni funderar över det vettiga i att lägga över all vård på vår egna landstingsdrivna vård som visat likvärdiga som de privata vårdgivarna (och ifråga om journalhantering sämre resultat). Nästa fråga ni bör ställa er är om man i så fall skriker för patienternas skull eller för att man gillar att skrika för att det ibland får en att framstå som mer handlingskraftig? Min uppfattning är att vi ska ta resultaten på allvar och lyfta både de positiva och negativa delarna. Vi ska också använda resultaten klokt, kräva tillbaka felaktigt utbetalad ersättning och lära oss så mycket som möjligt så att vi kan bli bättre. Och vi ska sakta men säkert fortsätta bygga en kultur baserad på transparens, på vilja till förbättring och lärande eftersom det gynnar framförallt våra patienter men också arbetssituationen för de anställda som utför patienternas vård i så väl privata som landstingsdriven verksamhet. Det är inte att ta lätt på resultaten – det är att ta ansvar.

DN skriver om granskningen i dag.

Här kan du läsa granskningarna av Capio och Praktikertjänst:

Slutrapport granskning psykiatri_Capio

Slutrapport granskning psykiatri_Praktikertjänst

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s